Sumulong sa Kadakilaan

Sunday, July 19, 2009

Imno sa Paggawa

Imno sa Paggawa
ni Gat Jose Rizal

Salin sa tulang “Himno al Trabajo” na sinulat ni Rizal sa kahilingan ng kaniyang mga kaibigang taga-Lipaa, Batangas upang awitin sa pag-diriwang dahil sa pagiging lungsod ng Lipa. Inihandog niya ang tula sa masisipag na tao ng Lipa. Pinuri niyang maigi ang paggawa’t kasipagan ng tao “ Paggawa’y purihin na siyang sa baya’y nagbibigay-ningning.” Pinagpayuhan niya ang kabataang sumunod sa yapak ng masisipag na nakakatanda upang maging karapat-dapat sa kanila, sapagka’t” sa patay ang papuri’y wala, maliban sa isang anak na dakila.”

KORO

Dahilan sa Bayan sa pagdirigmaan,
Dahil sa Bayan din sa kapayapaan,
Itong Pilipino ay maasahang
Marunong mabuhay o kaya’y mamatay.

(Mga Lalaki)

Nakukulayan na ang dakong Silangan,
Tayo na sa bukid, paggawa’y simulan,
Pagka’t ang paggawa’y siyang sumusuhay
Sa bayan, sa angkan, sa ating tahanan.

Lupa’y maaring magmamatigas naman,
At magwalang-awa ang sikat ng araw
Kung dahil sa anak, asawa at Bayan,
Ang lahat sa ating pagsinta’y gagaan.

KORO
(Mga babaing may Asawa)

Magmasigla kayong yao sa gawain,
Pagka’t ang baba’y nasa-bahay natin,
At itinuturo sa batang mahalin
Ang Bayan, ang dunong at gawang magaling

Pagdatal ng gabi ng pagpapahinga,
Kayo’y inaantay ng tuwa’t ligaya
At kung magkataong saama ang manguna,
Ang magpapatuloy ang gawa’y ang sinta.

KORO
(Mga Dalaga)

Mabuhay! Mabuhay! Paggawa’y purihin
Na siyang sa Baya’y nagbibigay-ningning!
At dahil sa kanya’y taas ng paningin,
Yamang siya’y dugo at buhay na angkin.

At kung may binatang nais na lumigaw,
Ang paggawa’y siyang ipaninindigan;
Sapagka’t ang taong may sipag na taglay,
Sa iaanak nya’y magbibigay-buhay.

KORO
(Mga Bata)
Kami ay turuan ninyo ng gawain;
At ang bukas ninyo’y aming tutuntunin
Bukas, kung tumawag ang bayan sa amin,
Ang inyong ginawa’y aming tatapusin.

Kasabihan niyong mga matatanda:
“Kung ano ang ama’y gayon din ang bata,”
sapagka’t sa patay ang papuri’y wala.
Maliban sa isang anak na dakila.

No comments:

Post a Comment