Sumulong sa Kadakilaan

Sunday, July 19, 2009

To the Child Jesus
by José Rizal
(A Translation from the Spanish by Nick Joaquin)


Why have you come to earth,
Child-God, in a poor manger?
Does Fortune find you a stranger
from the moment of your birth?


Alas, of heavenly stock
now turned an earthly resident!
Do you not wish to be president
but the shepherd of your flock?

Translated from the Spanish by Nick JoaquinSa Sanggol Na Si Jesus

O Diyos na Sanggol, paano ba kaya't
Ang sinilangan Mo ay sabsabang aba?
Diyata't di pa man ay pag-alipusta
Ang dulot ng Palad sa Iyong pagbaba?

Kaylungkot! O hari ng Sangkalangitan,
Nagkatawang-tao't sa lupa'y tumahan,
Hindi Mo ba ibig na Haring matanghal
Kundi Pastol namin na kawan Mong mahal?

Isinalin sa Tagalog dikilala

No comments:

Post a Comment